Sviatosť zmierenia

Spolu so sviatosťou pomazania chorých patrí k uzdravujúcim sviatostiam. Je to stretnutie s naším opúšťajúcim Otcom, ku ktorému sa obraciame s ľútosťou, aby sme prijali Jeho odpustenie. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy:  “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.”, preto vysluhovateľom sviatosti je kňaz.

V časoch keď Cirkev ešte len vznikala, nebola táto sviatosť využívaná tak často - za hriechy ako smilstvo, cudzoložstvo, modloslužbu boli prví kresťania tvrdo trestaní vylúčením zo slávenia eucharistie a pokánie museli konať veľmi dlho a verejne. Sviatosť zmierenia tak, ako ju poznáme dnes - teda v osobnej forme, keď človek vyznáva hriech nástupcom apoštolov - kňazom, začal praktizovať sv. Patrik, a postupne sa ujala všade. Osobná forma sa stala zaužívanou aj z celkom prirodzených dôvodov - ako ľudia sa potrebujeme zdieľať so svojimi problémami, trápeniami a duchovnými bojmi, a práve osobná spoveď je nielen odpustením hriechov - v tejto sviatosti dostávame aj milosť premáhať hriech.

Predpokladom prijatia tejto sviatosti je úprimná ľútosť hriechov spojená s pevným rozhodnutím sa týmto hriechom vyhýbať. Neplatnou a svätokrádežnou sa stáva vtedy, ak dobrovoľne zamlčíme ťažký hriech - neklameme tým kňaza, ale samých seba a predovšetkým je to výsmech a pohŕdanie Bohom - pretože On nás pozná lepšie ako my samých seba. Ťažkým hriechom definujeme taký hriech, ktorý je vykonaný vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci - a preto nemožno nejakým pravidlom definovať konkrétne hriechy ako ťažké alebo ľahké. Aj ohováranie, ktoré niekomu príde ako malý prehrešok, môže niekomu zničiť život, aj zlý príklad môže niekoho priviesť k duchovnej smrti, nedostatok lásky doviesť k samovražde. Máme byť preto múdri a nerobiť z Boha sudcu, ktorý nám dal zborník svojich pravidiel - hriech nie je zlý preto, lebo sa niečo Bohu nepáči - Boh predsa nie despotický vládca ktorý si vymýšľa pravidlá - Ježiš nám prišiel ukázať podstatu hriechu - hriech nás zotročuje, duchovne nás ničí, častokrát dokonca ja fyzicky - množstvo depresii pochádza z neodpustenia. Každý hriech spôsobuje v konečnom dôsledku utrpenie - napríklad predmanželský sex nás odvádza od pravej podstaty manželstva a zastiera mladým oči, ktorí sa tak stávajú zaslepenými, a vstupujú do manželstva s množstvom nevyjasnených otázok, a potom mnoho manželstiev skončí nešťastných alebo ešte horšie - rozvodom. Prečo v nedeľu máme zachovávať pokoj? Lebo Boh si potrebuje niečo dokázať? Nie skôr preto, že človek tak ako je zvyknutý na 24 hodinový cyklus dňa, a potrebuje spánok, má aj týždenný cyklus, a potrebuje pravidelný oddych. Ako skončí človek, ktorý sa za každú cenu snaží dokázať opak? Prepracovanie, depresie, workoholizmus, strata priateľov, nervozita, strata rodiny, alkoholizmus - to všetko sú len následky hriechu. Preto by sme si pred každým prijatím sviatosti zmierenia mali spytovať úprimne svoje svedomie, pretože ono je prirodzeným zákonom vpísaným do nášho srdca, a mali by sme byť k sebe úprimní - naozaj to, čo robím, je v poriadku? Môžem si povedať ako svätý Pavol, že robte tak ako robím ja? Môžem povedať svojmu priateľovi - ak chceš žiť ako kresťan, uč sa odo mňa? Dokážem svojím životom meniť ľudí okolo seba? Žijem tak, že si budem môcť na konci života povedať ako svätý Pavol - "Dobrý boj som bojoval, beh dokončil, už teraz mám pripravený veniec víťazstva, ktorý mi v onen deň dá Pán". Žijem pre Boha a pre druhých, alebo len pre svoje ego? My ľudia sme slabí, ale Boh nám dal množstvo milostí, a práve sviatosť zmierenia nám má pomáhať stať sa Božími deťmi, nie otrokmi hriechu. Ak budeme úprimne pristupovať k tejto sviatosti s pevným predsavzatím využiť milosti v nej prijaté, nie je možné, aby nás to nemenilo k lepšiemu.

 

 

Spytovanie svedomia


 

Príprava na svätú spoveď

 

 

Niet človeka, v ktorom by sa neodohrával vnútorný boj medzi dobrom a zlom. Každý z nás je nositeľom vnútorného napätia, „skladiskom“ mnohých vnútorných problémov, ktoré, ako sa zdá, nevieme veľakrát uniesť. Je veľkým šťastím stretnúť v živote niekoho, komu môžeme s dôverou zveriť svoje vnútro. Dobre vieme, že nie na každé dvere môžeme zaklopať v obave, či budeme vypočutí a pochopení.

 

Mnohí z nás majú skúsenosť, že pri riešení ťažkostí zaklopali na dvere spovednice, kde mohli slobodne zložiť ťažko sa nesúce bremeno. Snahou týchto pár riadkov je, aby v nás bola vždy odvaha hľadať pokoj svojej duše práve na tomto mieste a aby toto stretnutie bolo čo najúprimnejšie.

 

Nezabúdajme, že náš ďalší život je v našich rukách. Jozef Haydn to pekne vyjadril slovami: „Život bude požehnaný dovtedy, dokedy sa budú zachovávať zákony Boha.“ A G. K. Chesterton to vystihol jasne, keď povedal: „Život kresťana, ktorý zachováva Božie prikázania je síce "oplotený odtiaľ - potiaľ", ale je bezpečný.“ Božie príkazy sú návodom, ako najplnšie prežiť svoj život tak, aby nebol otroctvom, ale šťastným životom.

 

K dobrému životu môže pomáhať každá dobrá a úprimná sv. spoveď. A práve k nej môže byť pomocníkom i tento návod na spytovanie svedomia podľa Desatora Božích prikázaní.

 

1. Ja som Pán tvoj Boh, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal

 

Pán Boh v prvom Božom príkaze od nás žiada, aby sme uznávali Pána Boha ako najvyššiu hodnotu a k tomu je potrebné, aby sme vlastnili tri Božské čnosti - vieru, nádej, lásku. Čiže proti prvému prikázaniu sa prehrešíme vtedy, ak sa prehrešíme proti viere, nádeji a láske.

 

 

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo

 

Pán Boh v druhom prikázaní od nás žiada mať v úcte meno Božie, meno Panny Márie a svätých.

 

 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni

 

Pán Boh v treťom príkaze od nás žiada, aby sme nedeľu a deň sviatočný (prikázaný sviatok) zasvätili účasťou na celej svätej omši, nekonaním ťažkej práce a prehlbovaním svojho duchovného života.

 

 

4. Cti otca svojho a matku svoju

 

Pán Boh vo štvrtom Božom príkaze od nás žiada, aby sme rodičov ctili, milovali a poslúchali. Ctiť a milovať máme rodičov až do smrti.

 

 

5. Nezabiješ

 

Pán Boh v piatom Božom príkaze od nás žiada, aby sme mali v úcte a chránili život a zdravie blížnych ako i svoje.

 

 

6. Nezosmilníš a 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho

 

Pán Boh v týchto príkazoch od nás žiada, aby sme tie časti tela, ktoré slúžia na prenášanie života, mali vo veľkej úcte.

 

 

7. Nepokradneš a 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho

 

Pán Boh v týchto príkazoch žiada, aby sme nepoškodzovali a nekradli cudzie a spoločné veci, ba ani po nich hriešne netúžili.

 

 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu

 

Pán Boh v ôsmom príkaze od nás žiada, aby sme chránili česť a dobré meno svojich blížnych, čiže aby sme sa riadili slovami Pána Ježiša: „Čo nechceš, aby robili Tebe, nerob ani Ty druhým!“

 

 

 

 

K platnosti svätej spovede sa vyžaduje, aby kajúcnik splnil tieto podmienky:

 

 

Poznámka k úvodu svätej spovede:

 

Na začiatku sv. spovede sa treba katolícky pozdraviť „Pochválený buď Ježiš Kristus“, prežehnať sa a stačí povedať: „Naposledy som sa spovedal (poviem kedy) a odvtedy som spáchal tieto hriechy...“ Po vypovedaní hriechov je vhodné povedať: „Na viac hriechov sa nepamätám.“